Om Forbrukertvistutvalget

Forbrukertvistutvalget (FTU) er et domstollignende forvaltningsorgan som avgjør tvister i forbrukersaker som gjelder kjøp av varer, håndverkertjenester og angrerett. Med forbrukersak menes avtaler mellom en forbruker og en næringsdrivende. FTU behandler også tvister i forbindelse med kjøp av varer mellom privatpersoner.

Forbrukertvistutvalget ble etablert i 1979. Det er administrativt underlagt  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, og får alle sine midler over statsbudsjettet.

Før en sak kan avgjøres av FTU, må den først ha vært forsøkt meklet i Forbrukerrådet. Dersom minnelig ordning ikke oppnås, kan hver av partene skriftlig begjære saken fremmet for FTU. Forbrukerrådet oversender begjæringen sammen med saksdokumentene til FTUs sekretariat. 

Vedtak som FTU fatter er forvaltningsvedtak etter forvaltningsloven. Vedtakene kan imidlertid ikke påklages, men kan bringes inn for de ordinære domstolene.

 

Skriftlig saksbehandling

I forbrukertvistloven er det egne regler for saksbehandlingen i FTU. På enkelte områder vil domstolsloven, tvisteloven og forvaltningsloven utfylle reglene for saksbehandlingen.

Etter at saken er mottatt i FTUs sekretariat, sendes klagerens begjæring og oversikt over sakens dokumenter til forkynning for partene, sammen med en oppfordring om tilsvar.

Behandlingen av saken i FTU er skriftlig. Det vil si at verken parter eller vitner har anledning til å møte for FTU og avgi muntlig forklaring.

Bindende vedtak

Etter behandlingen av saken fatter utvalget et vedtak med en begrunnelse for resultatet.

FTUs vedtak er bindende for partene. Dersom saken ikke bringes inn for tingretten innen 1 måned etter at vedtaket er forkynt for partene, blir vedtaket rettskraftig. Et rettskraftig vedtak kan tvangsfullbyrdes ved namsmyndighetene, dersom oppfyllelse ikke skjer frivillig.

Saksbehandligstid

Saksbehandlingstiden i FTU er for tiden i underkant av 7 måneder.

FTUs sammensetning

FTU består av 17 medlemmer, med 1 leder og 4 nestledere, samt 12 ordinære medlemmer. De oppnevnes av Kongen for en periode på 4 år, med adgang til gjenoppnevnelse. Lederen og nestlederne er jurister med dommerkompetanse, og 6 av de ordinære medlemmene har kompetanse på selgersiden og 6 har kompetanse på forbrukersiden.

FTUs sekretariat

FTU er samlokalisert med Markedsrådet og har felles sekretariat. Sekretariatet mottar sakene, forkynner begjæringen for motparten, kommuniserer med partene og står for den forberedende saksbehandlingen, herunder klargjør sakene til møtebehandling. Etter at vedtak er fattet sørger Sekretariatet for at vedtaket blir forkynt for partene. Spørsmål vedrørende FTU kan rettes til Sekretariatet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endret 17.01.2017 12:52